นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 

 
 
         

 

 

นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

 

   

นายณรงค์ศักดิ์ นาคสมบูรณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
 


 

นางสาวณัฐชยา รักษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ


นางสาววชิราภรณ์ แดงวิชัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
     

นายธนรัชต์ บุรีสูงเนิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารทั่วไป
 
 

นางสาวปาริชาติ บุญเสวก

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นางสาวบรรจง จดแตง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาววิชยา มีวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางรชยา สิงห์โตทอง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุวกุล อินทศรี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 

 

 

 


นางวรรณลักษณ์ สันติภาพวิวัฒนา

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นายขุนศึก สวนม่วง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอารดา สิงห์วิบูลย์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวนวพร บุญมา

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวพัชรี สิริวัฒนาศาสตร์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอดิภัทร ฉลาดคิด

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นายจามร ชมจำปี

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวจุฑามาศ วิมลอรรถ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศุภร อังษานาม

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวศศิประภา ติวไธสง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นายกฤตธรรม แพนลิ้นฟ้า

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาญจนา นามา

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางสาวนัทธมน ทับทิมไทย

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 

 

 

 


นายบุญฤทธิ์ ขึ้นทันตา

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววาสินี ปราบชนะ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวสิรินยา ประเสริฐสังข์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวสุชาดา ไชยสุวรรณ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาววิลาวรรณ์ พรรณา

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวศิริเกษ แก้วละมุล

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางสาวพิมพ์ฉวี ศรีจันทร์แดง

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวชนกนันท์ ซื้อประเสริฐ

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       
         

นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุล

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวโสภา เชื่อมทอง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววลัยพร วงศ์กองแก้ว

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางพิมพ์นภา ส่งสัมพันธ์สกุล

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นายอัษฎาพร พุทธภูมิ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทร์อัมพร เชื่อมทอง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวจีรารัตน์ เหลาแตว

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 

 

 

 


นายมารุต สมานรักษ์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนกลักษณ์ จรพิภพ

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นายกษิต ธีอัจฉริยะ

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวจุฬาลักษณ์ สิมมาเคน

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 

นายอภินันท์ ชัยโสภา

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางดรุณี เมษสุวรรณกุล

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นายพลาธิป เกียรติวรรธนะ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสาวเบ็ญจณี เชิงโกเมศ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบังอร นิลเนตร

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสิรีรัศมิ์ สิริหาญนธี

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสาวนวมน เจริญขำ 

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางสาวมัทนียา มาลาทอง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสาวณหฤทัย โลกคำลือ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 นางสุชาวดี เจียมพวก

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 

 

 


นางสาวนวลนภา คำสม

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นายกฤตภาส กรคุณานนท์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสาวณิชนันทน์ ชื้อประเสริฐ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชฎาวรรณ์ สำรวมจิตร

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 นางสาวนิทรา เหิมฮึก

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 

 

 

 

 


นางสาวกุลนันท์ อุปลา

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 

นางอรกัญญา บังคม

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศุภวัฒน์ อังคะสี

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นายศรายุทธ ประโหมด

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวอันธิฌา โพธิ์เจริญโยธิน

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปรียาภรณ์ เกลาเกลี้ยง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางวัชรา จรูญผล

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวสุเทียร จิตต์โคตร์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมา

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาววาสนา เจริญไทย

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางปราณี มิตรยง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพิมลพรรณ บุญถนอม

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นายจิรชัย เสริมภักดีกุล

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

น.ส.ณัฐติกาญจน์ น้อยอำมาตย์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรพิมล สิงสนั่น

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวปรารถนา สิทธิโกมลวรรณ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวพิสมัย โกศล

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางสาวพัชรียา วัชรสรรค์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 นายรัตน์ทศักดิ์ พรหมจันทร์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นายณฐนนต์ เติมวิทยพันธุ์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 

 


นางสาววิรากานต์ มิตรพระพันธ์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 นางสาวดาวศิริ จุฬารี

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   
 
 

นางสาวพรรษกร โพธิ์ยา

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางรุ่งนภา ตีรยพันธุ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวณิชาภา อินทร์พวง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสุวรรณา เกตุทองแถม

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพรรณประภา ใจดี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

ว่าที่ ร.ต.ภาม พุฒิพรม

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวสุวรรณา สะแหละ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวรุ่งฤดี สิงห์สุพรรณ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาววิลาสินี พลพุทธา

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวกรกมล ฉิมเลิศ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวรวิวรรณ โสรัสสะ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวสุภาพร แหล่ป้อง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวปราณี สีฉ่ำ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกร วิมลรัตน์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นายเจษฎาวัจน์ โคตรสงคราม

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

 

 

 

 


นางสาวธนัตดา กองเพชร

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯนายกฤตภาส ธัญญเจริญ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 นายอนุพงศ์ อาญาเมือง

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
   
 
 

นางสาวปัญจพร หมื่นศรี

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมจิตร นุชปาน

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

 

 

 

 


นางสาวพิมพ์สิริ จิตรามวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางรุ่งนภา เพ็ชรกูล

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริลักษณ์ ดอนทอง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวหฤทัย เดชน้อย

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวรัชพร  เหรียญวิลาศ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายตีรณ พันธ์บุผา

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวนิรมล ศรีสวัสดิ์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวนุสรา ภู่เทวาพิทักษ์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปนัดดา พันธ์วัน

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวขนิษฐา จันชนะ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

 

 

 

 


นายอรัญ สาหร่าย

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววริษฐา ศรีเสาวคนธร

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวอัจฉรา  ปิ่นมั่น

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวชนากาญจน์  บุญสวาย

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์ธนาฒย์ ทิพย์มงคล

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 นางสาวโชติฬส ไชยงาม

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวกวินรัชฏ์ ลิบไพรวัลย์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายมานิต ขวัญกระโทก

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นายมีโชค ผลชู

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวไพรลิน ปาปะสา

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฉัตรฤดี ช่างสุระ

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

 

 

 

 

 

 


 
 

ว่าที่ร.ต.เรืองตระกูล มัชปะโม

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายชรัช รักษาคง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายลิปกรณ์ วงละคร

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายก้องเกียรติ ทองอ้น

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานายคุณากร งิมขุนทด

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นางสาวจุฑามาศ เย็นฉ่ำ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 นางสาวกัลยาณี แถวพันธ์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

       
 
 

นายณัฐวิทย์ เจริญพงษ์

ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวัชรพงศ์ บุญต้น

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นางกฤติกา พิมพ์พัฒน์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 นางภัทราพร พิทักษ์พูน

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกันตวิชญ์ วงค์สวัสดิ์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 นางฤทัยรัตน์ เมืองฮามพัน

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


 นายนฤนาท บุญมา

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมัชญ์ พิมพ์สิน

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นายปราชญ์ ดวงแก้ว

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 นายนันทวัฒน์ เหล่าเจริญ

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
 

นางสาวอารมณ์ ปิ่นยะกูล

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจิรัฐติกาล หลอโยธา

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 นางพูนสุข สืบเสนาะ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

นางสาวอุษณีย์ มโนเอื้อ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภาณุเดช เอกจิต

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

นางสาวอรอนงค์ ฤทธิมาร

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

นางสาวบุศราภรณ์ บุญครอง

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนางสาวนาถยา บัวขันธ์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 นางสาวศิริพร ฮานาฟี

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

 

 

 

 


นายธรรมรัตน์ บุญประกอบ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายปัณณวิช คำหงส์

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

นางณัฏฐ์พิมล ชุมนุมพรภัทร

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

 

 
         

นางสาววลัยพรรณ ศรีมหายันต์

ครู
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว
 

นางมนัสนันท์ วังปิงชัย

ครู
กลุ่มงานแนะแนว
 

นางสาวภัทรภร สิงห์พิทักษ์

ครู
กลุ่มงานแนะแนวนายติณณ์รดิศ บุญพยา

ครูผู้ช่วย
กลุ่มงานแนะแนว
 

นายปภณจิรัสย์ กันหาจารุวัฒน์

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มงานแนะแนว
   
 
         

นายศุภชัย สิริหาญนที

ครูธุรการ
 

นางสาวกัลญา มิ่งศุภกุล

ครูธุรการ