ดร. รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 
 
 
 

 

 

ดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
   

นายอักษร มากพูน

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารวิชาการ
 

นายกฤตานนท์ เลี่ยงกี่

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   
 

นาวสาวบรรจง จดแตง

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางรชยา สิงห์โตทอง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาวธฎฬษ วงษ์เหรียญ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาววิชยา มีวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวสุวกุล อินทศรี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นายขุนศึก สวนม่วง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นายสะสม พงษ์ศิริ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวพัชรี สิริวัฒนาศาสตร์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นายคมสัน โพธิ์ทอง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นายอดิภัทร ฉลาดคิด

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางอารดา สิงห์วิบูลย์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาวหนูแปง ปะกิระคะ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาวสายสวาท เสาร์ทอง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางกัลยา มณีแจ่ม

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาวอรวรรณ อินทร์อาสา

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาวกิตติยา สาระพันธ์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวธนยธรณ์ ยิ่งกว่าชาติ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาวขนิษฐา ร่มรุกข์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาวขวัญประเสริฐ แซ่เฮง

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายศุภร อังษานาม

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

ว่าที่ ร.ต.หญิงอารีรัตน์ บุญคน

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   
 

นางกาญจนา มากพูน

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอนงค์ จักกะพาก

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสุพัตรา ช่วงพิทักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางจุไรรัตน์ ประสงค์เงิน

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศศิธร กันหา

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางดรุณี เมษสุวรรณกุล

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางบังอร นิลเนตร

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเบ็ญจณี เชิงโกเมศ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นายพลาธิป เกียรติวรรธนะ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสิรีรัศมิ์ สิริหาญนธี

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณหฤทัย โลกคำลือ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นายอภินันท์ ชัยโสภา

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นายกฤตภาส กรคุณานนท์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวมัตติกา ปราณี

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสาวอุบลวรรณ กันตะแก้ว

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   
 

นางวัชรา จรูญผล

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสาวอันธิฌา โพธิ์เจริญโยธิน

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางกาญจนา หุตะเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

 

นางสาวปรียาภรณ์ เกลาเกลี้ยง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรรณี ทองดี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวศิริกุล นาวาเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวสุเทียร จิตต์โคตร์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพิมลพรรณ บุญถนอม

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวปราณี มิตรยง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอรกัญญา บังคม

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาววาสนา เจริญไทย

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางศรัณย์กร ชัยพิพัฒน์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศรายุทธ ประโหมด

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมา

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวพรพิมล สิงสนั่น

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

น.ส.ณัฐติกาญจน์ น้อยอำมาตย์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นายศุภวัฒน์ อังคะสี

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวปรารถนา สิทธิโกมลวรรณ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสิลิน เทียมสิริวัฒน์ 

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
       
 

นางนันทพร คำม่วง

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางรุ่งนภา ตีรยพันธุ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางบุปผา บรรทัดเที่ยง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวณิชาภา อินทร์พวง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางชะบา อ่อนนาค

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

ว่าที่ ร.ต.ศิริวิชช์ พุดพรม

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวพรรษกร โพธิ์ยา

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุวรรณา มีครู

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวพรรณประภา ใจดี

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวสุชญา พุ่มสวย

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุวรรณา สะแหละ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาววิลาสินี พลพุทธา

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นายณิชาภา ซุยซวง

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกรกมล ฉิมเลิศ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรียา รสฟุ้ง

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวกร วิมลรัตน์

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสิริขวัญ พันสะระ

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นายภัทรพงษ์ พรมนิล

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

 

 

นางสาวสมจิตร นุชปาน

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางน้ำทิพย์ คงสินธุ์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวศิลารัตน์ รัตนพงศ์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางรุ่งนภา เพ็ชรกูล

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอินทิรา สรรจริยา

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวนาฎหทัย สิทธิบุญ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวปาลิดา ชัยวัลลา

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปัญจพร หมื่นศรี

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวธิติกานต์ ระเบียบ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรวัณณ์ วรรณคำ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวสิริลักษณ์ ดอนทอง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวนุสรา ภู่เทวาพิทักษ์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรา จงประเสริฐ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวนิรมล ศรีสวัสดิ์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นายตีรณ พันธ์บุผา

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชพร  เหรียญวิลาศ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวหฤทัย เดชน้อย

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวปนัดดา พันธ์วัน

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

ว่าที่ ร.ต.วิชัย หิรัญกนกโชติ

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายภรณ์ชาย ถาวร

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายอิทธิพล กลั่นดอกไม้

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายชรัช รักษาคง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธีรยุทธ สุพรรณโมก

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายเรืองตระกูล มัชปะโม

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายนพรัตน์ มั่งคั่ง

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นางสาวศิริญา ป้อมเสมาพิทักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

นางจรัสศรี ทองนพคุณ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 

นายก้องศักดิ์ จีจู

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 

นายวรวุฒิ รัตนกรี

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

นายพิพัฒณ์พล รักงาม

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 

นายเจนณรงค์ วงค์สวัสดิ์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 

นายสหรัฐ หลวงเมือง

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

นายธนชาติ แสงทอง

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 

 

 

   
 

นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวอารมณ์ ปิ่นยะกูล

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

นางอัชณา พันธุ์เสือ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

นางสมทรง รองาม

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นายพูนลาภ เกตุทองแถม

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

นางสาวกมลพร พันธุ์ประเสริฐ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

นางสาวสุนันทา ฟองสมุทร

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นายกานต์ กันหา

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

นางสาวโสภา เชื่อมทอง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

นางสาวสิรินพร ประวีณานุสรณ์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุล

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

นางสาวปรีลดา สุขเจริญ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

นางสาวจิรัฐติกาล หลอโยธา

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นางสาวจันทรา วิมลภักตร์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

นางสาวจันทร์อัมพร เชื่อมทอง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

นางสาววลัยพร วงศ์กองแก้ว

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นางสาวแววมณี แสงเพชร

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

ว่าที่ ร.ต.นันทวัฒน์ เจนเขตร์การณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

นางสาวอุษณีย์ มโนเอื้อ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นายอัษฎาพร พุทธภูมิ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

นางสาวพักตร์วิไล พันเอม

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

นางสาวกนกลักษณ์ จรพิภพ

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นายปัณณวิช คำหงส์

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

นายกษิต ธีอัจฉริยะ

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

นางสาวภานิชา แสงจันทร์

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

ว่าที่ ร.ต.ภานุวัฒน์ พุ่มเกษม

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 

 

   
 

นางธนินทร์พร แย้มละออ

ครูชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวสุชาดา สุทธิธาทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวภัทรภร สิงห์พิทักษ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวอิสราภรณ์ บุญเกิดมา

ครูอัตราจ้าง
       
 

นางปานทิพย์ บ้านเตย

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
ชำนาญการพิเศษ
       
 

นางสาวนวมน เจริญขำ 

ครูชำนาญการ
บรรณารักษ์
 

นางสาวจันทร์จิรา วิจิตรโกสุม

เจ้าพนักงานธุรการ
 

นายศุภชัย สิริหาญนที

ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัลญา มิ่งศุภกุล

ครูธุรการ
 

นางสาวชลกร มานอก

ครูธุรการ
 

นางสาวพัชรา ไชยศรี

ครูธุรการ