สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มีนามเดิมว่า เจริญ เกิดเมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2415 ตรงกับวันขึ้น       
     4 ค่ำ เดือน 8 หลัง ปีวอก โยมบิดาชื่อทองสุข โยมมารดาชื่อย่าง นามสกุล สุขบท ชาติภูมิอยู่ตำบลตลาดกลาง      อำเภอบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี เมื่ออายุได้ 8 ปี ได้ศักษาในสำนักของพระชลโธปมคุณมุนี(พุฒ ปุณฺณโก)
     วัดเขาบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

               อุปสมบท
               เมื่ออายุได้ 12 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่ศาลาในสวนของย่า
     โดยย่านิมนต์พระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณโก)
      มาเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านเล่าเรียนในสำนักเดิมต่อจนอายุได้ 14 ปี
      จึงย้ายมาศึกษาในสำนักของพระครูวินัยธร (ฉาย) ฐานานุกรม
      ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร จนอายุได้ 20 ปี
      จึงกลับไปอุปสมบทที่วัดเขาบางทราย โดยพระชลโธปมคุณมุนี
      เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า ญาณวโร

    

               การศึกษา
               หลังอุปสมบทได้ย้ายมาอยู่วัดกันมาตุยารามเป็นเวลา 4 ปี เพราะใกล้สำนัก
ของอาจารย์คือพระยาธรรมปรีชา (บุญ) แล้วย้ายไปศึกษากับพระเทพกวี
(อ่อน อหึสโก) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร จนปีวอก พ.ศ. 2439 จึงสอบได้
บาเรียนตรี (เทียบเท่าเปรียญธรรม 4 ประโยค)แล้วย้ายมาอยู่วัดเทพศิรินทราวาส
               พ.ศ. 2440 เพื่อศึกษาพระวินัยปิฎกจากพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส และในปีเดียวกันนั้นก็สอบได้บาเรียนเอก
(เทียบเท่าเปรียญธรรม 7 ประโยค)

ตำแหน่ง
- 25   มกราคม พ.ศ. 2441 ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง
      เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินราวาส แทนหม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร
      ที่ทรงลาออก
- 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2445 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะมณฑลปราจิณบุรี
- 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 ได้รับแต่งตั้งเป็น
      เจ้าคณะมณฑลปราจิณและมณฑลจันทบุรี
- 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในราชบัณฑิตยสภา
- 25 มกราคม พ.ศ. 2476 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
- พ.ศ. 2486 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสังฆสภา
- 1 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆนายก
- 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆนายก สมัยที่ 2

      มรณภาพ
              สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) อาพาธด้วยโรคเนื้องอกที่ตับ ถึงแก่มรณภาพ
      เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2494 เวลา 10.00 น. สิริอายุ 80 ปี พรรษา 59  ได้รับพระราชทานเพลิงศพ
      ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2495 ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส

     

 

นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม