เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนักเรียน

ชื่อผู้เผยแพร่ ชื่อผลงาน ระดับชั้น

นายพัชท์สยุทธ มาวินนาคภักดี

นวัตกรรมเครื่องดักจับน้ำมันแบบควบคุมทิศทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


ม.ปลาย
นายพงศกร พรหมสาธร
นางสาวสุภาณี เมทาวันทนากร

นางสาวณัฐวดี สมัครการ

การเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไม้เทียมจากพลาสติกผสมเส้นใยพืช ม.ปลาย

   นางสาวปรียาภรณ์ คุ้มทรัพย

นางสาวกรรณิการ์ งาสุวรรณ์