O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 1/2563

 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 2/2563

 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 3/2563

 

การประชุมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
ครั้งที่ 1/2563


 

  

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

 245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
 Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
© Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ