O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

17-12-62 ---------- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ --------- คลิก

17-01-63 ---------- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตรและใบประกาศ ----------- คลิก

31-01-63 ---------- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ----------- คลิก

02-03-63 ---------- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า งานอาคารสถานที่ ----------- คลิก

17-03-63 ---------- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ----------- คลิก

25-03-63 ---------- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างท าวารสารโรงเรียนชลบุรี (สุขบท) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ----------- คลิก

04-06-63 ---------- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ----------- คลิก

25-06-63 ---------- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ----------- คลิก

26-06-63 ---------- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ----------- คลิก

04-08-63 ---------- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า งานอาคารสถานที่ ----------- คลิก

06-08-63 ---------- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุด าเนินงานการอบรม EEC ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ----------- คลิก

21-08-63 ---------- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ----------- คลิก  

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

 245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
 Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
© Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ